Rankraščiai

Rank­raš­čių sky­riu­je sau­go­ma per 340 tūks­tan­čių įvai­rių rū­šių XIII–XXI a. do­ku­men­tų lie­tu­vių, lo­ty­nų, len­kų, Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (to­liau – LDK) kan­ce­lia­ri­ne sla­vų, rusų, vo­kie­čių, ang­lų, heb­ra­jų ir ki­to­mis kal­bo­mis. Jie su­skirs­ty­ti į 340 di­des­nės ar ma­žes­nės ap­im­ties ar­chy­vi­nių fon­dų.

Di­de­lė da­lis me­džia­gos su­si­ju­si su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu ir jo is­to­ri­ja: įvai­rių uni­ver­si­te­to lai­ko­tar­pių, se­no­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių ir šių die­nų moks­li­nin­kų as­me­nų ar­chy­vai, diser­ta­ci­jų, dip­lo­mi­nių dar­bų rin­ki­niai, et­no­gra­fi­nių, tau­to­sa­ki­nių ir kraš­to­ty­ri­nių eks­pe­di­ci­jų me­džia­ga, drau­gi­jų ar­chy­vai. Čia sau­go­ma ir da­lis Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos do­ku­men­tų, per­duo­tų 1952–1953 m. Ne­ma­žą do­ku­men­tų dalį su­da­ro LDK teis­mų ak­tai, jos te­ri­to­ri­jo­je vei­ku­sių kon­fe­si­jų, vie­nuo­ly­nų ir baž­ny­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo, pa­sto­ra­ci­nės ir edu­ka­ci­nės veik­los bei tur­to do­ku­men­tai, di­di­kų ir ba­jo­rų šei­mų ar­chy­vų frag­men­tai, mies­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos įstai­gų, cechų, ki­tos ūki­nės veik­los do­ku­men­tai, Ru­si­jos Šiau­rės Va­ka­rų kraš­to gu­ber­ni­jų ad­mi­nist­ra­ci­jos, švie­ti­mo įstai­gų ar­chy­vai, re­dak­ci­jų, drau­gi­jų, baž­ny­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų fon­dai ir spe­cia­lie­ji rin­ki­niai (per­ga­men­tai, fo­to­gra­fi­jos, gai­dos, ar­chi­tek­tū­ri­niai brė­ži­niai, pla­nai ir pie­ši­niai, že­mės pla­nai, au­to­gra­fai).

Redakcijų, draugijų ir įstaigų fondai