ePaveldas

ePaveldas – tai skait­me­ni­nis lo­by­nas, ku­ria­me pri­sta­to­mas skait­me­nin­tas Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­vel­das, su­kaup­tas ša­lies bi­b­lio­te­ko­se, mu­zie­juo­se ir ar­chy­vuo­se. Vi­siems be­si­do­min­tiems na­cio­na­li­ne kul­tū­ra už­tik­ri­na­ma pri­ei­ga prie tūks­tan­čių kny­gų, laik­raš­čių, rank­raš­čių teks­tų, že­mė­la­pių, meno kū­ri­nių, gar­so įra­šų.

Europeana

Eu­ro­pos skait­me­ni­nė bi­b­lio­te­ka Europeana – mi­li­jo­nai Eu­ro­pos bi­b­lio­te­ko­se, ar­chy­vuo­se, mu­zie­juo­se ir ki­to­se at­min­ties ins­ti­tu­ci­jo­se skait­me­nin­tų kny­gų, že­mė­la­pių, įra­šų, fo­to­gra­fi­jų, ar­chy­vi­nių do­ku­men­tų, pa­veiks­lų ir fil­mų, pa­teik­ti var­to­to­jui vie­no­je vie­to­je. Šiuo metu Europeanoje skel­bia­ma per 50 mi­li­jo­nų ob­jek­tų iš dau­giau nei 3500 ins­ti­tu­ci­jų. Vilniaus universiteto bibliotekos kul­tū­ros pa­vel­dą Europeanoje rep­re­zen­tuo­ja per 1000 skait­me­nin­tų do­ku­men­tų – rank­raš­čių, fo­to­gra­fi­jų, že­mė­la­pių, se­nų­jų lie­tu­vių raš­ti­jos pa­mink­lų.

Google Arts & Culture

Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­ka – pir­mo­ji bi­b­lio­te­ka Lie­tu­vo­je, pri­si­jun­gu­si prie tarp­tau­ti­nės Google Arts and Culture plat­for­mos, kuri šiuo metu vie­ni­ja per 2 tūks­tan­čius mu­zie­jų, ga­le­ri­jų ir įvai­rių kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je. Čia ga­li­te pa­ma­ty­ti mūsų kur­tas vir­tu­alias pa­ro­das bei ap­žiū­rė­ti ki­tus įspū­din­gos raiš­kos ir de­ta­lu­mo nuo­trau­ko­se už­fik­suo­tus kul­tū­ros lo­bius.

Manuscriptorium

Eu­ro­pos rank­raš­čių skait­me­ni­nė bi­b­lio­te­ka Manuscriptorium – vir­tu­alus moks­li­nio ty­ri­mo įran­kis, su­tei­kian­tis pri­ei­gą prie skait­me­nin­tų is­to­ri­nių do­ku­men­tų. Pro­jek­tas yra ini­ci­juo­tas Čeki­jos Na­cio­na­li­nės bi­b­lio­te­kos. Čia pri­sta­to­ma per tūks­tan­tį Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos do­ku­men­tų.

Orbis Lituaniae

Orbis Lituaniae – tai vir­tu­alus mu­zie­jus, ku­ria­me pa­pras­tu būdu ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės is­to­ri­ja. Lie­tu­vos is­to­ri­jos ke­lias, kul­tū­ros fe­no­me­nai, le­gen­dos ir fak­tai pa­tei­kia­mi teks­ti­ne, vaiz­di­ne ir gar­si­ne for­mo­mis.

Virtus

Se­niau­sios Lie­tu­vos aka­de­mi­nės bi­b­lio­te­kos vir­tu­a­lios re­konst­ruk­ci­jos VIRTUS pro­jek­to duo­me­nų ba­zė­je pa­tei­kia­ma XVI­II am­žiaus rank­raš­ti­nio Vil­niaus jė­zui­tų aka­de­mi­jos bi­b­lio­te­kos ka­ta­lo­go „Ca­ta­lo­gus Auc­to­rum Or­di­ne Alp­ha­be­ti­co dis­po­si­tus in Bi­b­lio­the­ca Col­le­gii Aca­dem[ici] Vil­nen[sis]“ skait­me­ni­nė ko­pi­ja ir tran­skri­buo­tas teks­tas. Pro­jek­to metu iš­šif­ruo­ta apie 5000 įra­šų, iden­ti­fi­kuo­ti ka­ta­lo­ge įra­šy­ti lei­di­niai, duo­me­nų ba­zė­je su­kur­ta pa­ieš­kos sis­te­ma.

World digital library

Pasaulio skaitmeninė biblioteka – tai skait­me­nin­to kul­tū­ros pa­vel­do ar­chy­vas: do­ku­men­tai iš viso pa­sau­lio ir įvai­rio­mis kal­bo­mis pa­sie­kia­mi vie­no­je vie­to­je. Čia ga­li­ma ras­ti rank­raš­čių, že­mė­la­pių, retų spau­di­nių, fil­mų, gar­so įra­šų, pa­veiks­lų, fo­to­gra­fi­jų ir ar­chi­tek­tū­ri­nių brė­ži­nių skait­me­ni­nes ko­pi­jas. Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­ka yra pir­ma­sis ir kol kas vie­nin­te­lis part­ne­ris, at­sto­vau­jan­tis Lie­tu­vai. Pa­sau­lio skait­me­ni­nė­je bi­b­lio­te­ko­je pri­sta­to­mi Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės rank­raš­čiai – XVI–XVII a. teismų knygos.