Apie

Nuo šiol tūks­tan­čiai spaus­din­tų ir rank­raš­ti­nių teks­tų, že­mė­la­pių, meno ob­jek­tų vaiz­dų iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos kul­tū­ros ir moks­lo pa­vel­do rin­ki­nių lais­vai pri­ei­na­mi nau­jo­je bi­b­lio­te­kos skait­me­ni­nių ko­lek­ci­jų sve­tai­nė­je. Čia su­tei­kia­ma ga­li­my­bė nar­šy­ti ir ieš­ko­ti skait­me­nin­tų do­ku­men­tų iš retų spau­di­nių, rank­raš­čių, gra­fi­kos ar fo­to­gra­fi­jos rin­ki­nių, skir­tų stu­di­joms, moks­li­niams ty­ri­mams ir kul­tū­ri­niam la­vi­ni­mui. Taip pat pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie na­cio­na­li­nes ir tarp­tau­ti­nes skait­me­ni­ni­mo ini­cia­ty­vas bei pro­jek­tus.

Popieriaus restauravimas ir knygrišyba

Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­ko­je do­ku­men­tų res­tau­ra­vi­mo tra­di­ci­ja, ly­gi­nant su ki­to­mis Lie­tu­vos bi­b­lio­te­kų do­ku­men­tų res­tau­ra­vi­mo dirb­tu­vė­mis, at­si­ra­do anks­čiau­siai. Čia jau dau­giau kaip 50 metų res­tau­ruo­ja­mi uni­ka­lūs bi­b­lio­te­kos fon­duo­se sau­go­mi rank­raš­čiai ir reti do­ku­men­tai, ku­rie turi būti iš­sau­go­ti at­ei­ties kar­toms. Toks at­sa­kin­gas dar­bas rei­ka­lau­ja itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos, įvai­rių ži­nių (is­to­ri­jos, meno, che­mi­jos, mik­ro­bio­lo­gi­jos ir kt.), ge­ros tech­ni­nės ty­ri­mų ba­zės.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos se­nų­jų ko­lek­ci­jų do­ku­men­tai daž­niau­siai yra ra­šy­ti ar spaus­din­ti ant po­pie­riaus. At­si­žvel­giant į tai, jog po­pie­rius yra jaut­ri or­ga­ni­nė me­džia­ga, la­bai svar­bu už­tik­rin­ti do­ku­men­tams tin­ka­mas sau­go­ji­mo są­ly­gas, to­kiu būdu su­stab­dant do­ku­men­tų bei juo­se už­fik­suo­tos in­for­ma­ci­jos iri­mo ir ny­ki­mo pro­ce­sus. Šiuo­se vaiz­do įra­šuo­se pa­ma­ty­si­te pag­rin­di­nius po­pie­riaus bei įri­šų res­tau­ra­vi­mo pro­ce­sus.

Skaitmeninimas

Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­ka yra vie­na pir­mų­jų ša­lies at­min­ties ins­ti­tu­ci­jų, kuri ėmė­si skait­me­nin­ti Lie­tu­vai ir pa­sau­liui reikš­min­gus do­ku­men­ti­nio kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus. Šiuo tiks­lu bi­b­lio­te­ko­je buvo įkur­tas Skait­me­ni­ni­mo sky­rius, vė­liau ta­pęs Do­ku­men­ti­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo sky­riaus da­li­mi. Taip VU bi­b­lio­te­ka ak­ty­viai įsi­trau­kė į na­cio­na­li­nius ir tarp­tau­ti­nius kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo skait­me­ni­nė­je erd­vė­je pro­jek­tus, už­tik­rin­da­ma čia sau­go­mo do­ku­men­ti­nio pa­vel­do pri­ei­na­mu­mą kiek­vie­nam var­to­to­jui.