Grafika

Vil­niaus uni­ver­si­te­te gra­fi­kos dar­bai kau­pia­mi nuo XIX a. pra­džios. Svar­bią ko­lek­ci­jos dalį (apie 12 tūks­tan­čių ant­spau­dų) su­da­ro se­no­ji gra­fi­ka, ap­iman­ti XVI–XIX a. Tai lie­tu­vių, rusų, len­kų ir kitų Eu­ro­pos ša­lių kū­ri­niai. Nuo 1969 m. ši uni­ka­li bi­b­lio­te­kos fon­do da­lis pra­dė­ta pil­dy­ti ir šiuo­lai­ki­ne lie­tu­vių gra­fi­ka. Di­džio­ji ko­lek­ci­jos da­lis yra šiuo­lai­ki­nių lie­tu­vių dai­li­nin­kų gra­fi­kos ant­spau­dai, kny­gų iliust­ra­ci­jos, pie­ši­niai, eski­zai, pla­ka­tai. Gra­fi­kos ka­bi­ne­to rin­ki­nį pa­pil­do ir už­sie­nio dai­li­nin­kų kū­ri­niai, eks­li­b­ri­sų ko­lek­ci­ja ir au­to­ri­nės kny­gos. Šiuo metu Gra­fi­kos ka­bi­ne­te sau­go­ma per 97 tūks­tan­čius dai­lės kū­ri­nių.