Reti spaudiniai

Retų spau­di­nių sky­riu­je su­kaup­ta apie 160 tūks­tan­čių vie­ne­tų do­ku­men­tų. Ch­ro­no­lo­gi­nės rin­ki­nių ri­bos – XV–XXI am­žius. Tai di­džiau­sia se­nų­jų lei­di­nių sau­gyk­la Lie­tu­vo­je, savo fon­dais ir reikš­me ga­lin­ti ly­gin­tis su gar­siau­sio­mis Rytų Eu­ro­pos bi­b­lio­te­ko­mis. Bi­b­lio­te­kai pra­džią davė žy­maus hu­ma­nis­to, Vil­niaus suf­ra­ga­no Jur­gio Al­bi­ni­jaus kny­gos bei Lie­tu­vos ir Len­ki­jos val­do­vo Žygi­man­to Au­gus­to uni­ver­si­te­tui už­ra­šy­ta bi­b­lio­te­ka. Vė­liau bi­b­lio­te­kos fon­dus gau­sio­mis do­va­no­mis pa­pil­dė iš­ki­liau­si ku­ni­gaikš­čių Rad­vi­lų, Sa­pie­gų gi­mi­nių at­sto­vai, dau­ge­lis Vil­niaus vys­ku­pų, ka­ted­ros ka­pi­tu­los pre­la­tai ir ka­nau­nin­kai, kiti aukš­ti dva­si­nin­kai ir Lie­tu­vos vals­ty­bi­nin­kai bei kul­tū­ros žmo­nės.

Bi­b­lio­te­ko­je sau­go­mos di­džiau­sios Lie­tu­vo­je in­ku­na­bu­lų, pa­leo­ti­pų ko­lek­ci­jos, di­džiau­sias pa­sau­ly­je se­nų­jų lie­tu­viš­kų kny­gų rin­ki­nys, ku­ria­me esa­ma to­kių uni­ku­mų kaip M. Ma­žvy­do pir­mo­ji lie­tu­viš­ka kny­ga, M. Dauk­šos Katekizmas, B. Vi­len­to ir kitų lie­tu­vių raš­ti­jos kū­rė­jų vie­nin­te­liai pa­sau­ly­je ži­no­mi kū­ri­niai, ypa­tin­gos ver­tės se­nų­jų at­la­sų ir že­mė­la­pių rin­ki­nys ir se­no­jo Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos au­ten­tiš­kų kny­gų ko­lek­ci­ja Bibliotheca Academiae Vilnensis.