Recent objects

Total objects:
19985
Last updated:
2023-09-29

N1 Видъ по сломке дома, безъ... : [brėžinys]

View

„Тысяча восемьсотъ сорокъ девятого Года Октября Месяца 24 дня Заключенъ сей договоръ владельцемъ,…

View

„Wypis z Xiąg Głłch Trybunalnych w Nowogrodku Odprawowanych"

View

даю сею квитанциею Господину Ротмистру Константину Евстафиевичу... : [pakvitavimai]

View

Widymus z Xiąg Ziems Xtta Żmudzk

View

Przychod żyta z krestencyi Pogirel i Borejsz... : [sąrašai]

View

„Ja Agnieszka Sakinowa bywsza Andrzeiowa Fisztymberkowa maiorowa JKm potym Jerzyna Zegrza Wołminska…

View

„Ja Konstantia Mikolaiewna Steygwiłowna Jerzyna Downarowiczowa czynie wiadomo y zeznawam tym moim…

View

Księga Przychodu i Rozchodu Pieniędzy... : [registracija]

View

Kopia Ograniczenia Tego Starostwa Skirstymonia

View