LDK teismų knygos

Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) teis­mų kny­gos – vie­nas įdo­miau­sių Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos is­to­ri­nių rin­ki­nių. Jį su­da­ro be­veik šeši šim­tai 1540–1845 m. rank­raš­ti­nių aktų kny­gų ir jų frag­men­tų. Do­ku­men­tų teks­tai ra­šy­ti kan­ce­lia­ri­ne sla­vų, len­kų, lo­ty­nų ir rusų kal­bo­mis įvai­rio­se LDK (XVI–XVI­II a.) ir Ru­si­jos im­pe­ri­jos (XIX a.) teis­mo įstai­go­se. Ši ko­lek­ci­ja, kuri at­spin­di pla­čią po­li­ti­nę, ju­ri­di­nę, so­cia­li­nę ir eko­no­mi­nę Lie­tu­vos is­to­ri­jos pa­no­ra­mą, pra­ei­ties bui­tį, vi­suo­me­ni­nę bei in­di­vi­dua­lią psi­cho­lo­gi­ją, gali būti nau­do­ja­ma vyk­dant sin­ch­ro­ni­nius ir diach­ro­ni­nius LDK ty­ri­nė­ji­mus. Teis­mų kny­gos yra svar­bus šal­ti­nis kal­bų is­to­ri­jai, is­to­ri­nei geo­gra­fi­jai, ge­nea­lo­gi­jai ty­ri­nė­ti.

2012–2014 m. Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba fi­nan­sa­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos pa­reng­tą pro­jek­tą „LDK teis­mų kny­gų, sau­go­mų Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­ko­je, skait­me­ni­ni­mas ir raš­tų duo­me­nų ba­zės su­kū­ri­mas“. Pro­jek­to metu buvo su­skait­me­nin­tos 205 teis­mų kny­gos, pa­reng­ti trum­pie­ji su­skait­me­nin­tų teis­mų kny­gų ap­ra­šai, taip pat ap­ra­šy­ta 2500 teis­mų kny­gas su­da­ran­čių do­ku­men­tų.

2020 m. „LDK teis­mų kny­gų“ pro­jek­tas in­te­gruo­tas į nau­ją­ją skait­me­ni­nių ko­lek­ci­jų sve­tai­nę.