Fotografija

Iko­no­gra­fi­nį Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos rin­ki­nį su­da­ro įvai­rių pro­fe­sio­na­lių fo­to­gra­fų ir fo­to­gra­fų mė­gė­jų kū­ri­niai, fo­to­gra­fi­jų ko­lek­ci­jos ir pa­vie­niai dar­bai, ku­riuo­se vaiz­duo­ja­ma gam­ta, ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lai, žmo­nių port­re­tai, įvai­rių tau­tų ir et­ni­nių gru­pių ti­pa­žai, ar­cheo­lo­gi­nių ka­si­nė­ji­mų ra­di­niai.

Rin­ki­ny­je yra sau­go­mi žy­mių Lie­tu­vos fo­to­gra­fų Juo­za­po Čecha­vi­čiaus, Sta­nis­lo­vo Fi­li­be­ro Fle­rio, bro­lių Mi­ro­no ir Leo­no But­kov­skių, pir­mo­sios Lie­tu­vos fo­to­gra­fės mo­ters Pau­li­nos Mon­gir­dai­tės, Jano Bul­ha­ko, Bo­lesla­vos ir Edmun­do Zda­nov­skių ir kitų dar­bai, o taip pat gau­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to 1950–1981 m. or­ga­ni­zuo­tų et­no­gra­fi­nių eks­pe­di­ci­jų metu da­ry­tų fo­to­gra­fi­jų ko­lek­ci­ja bei bal­ta­ru­sių et­no­gra­fo ir ar­cheo­lo­go Isa­ko Ser­bo­vo eks­pe­di­ci­jų po Po­le­sės re­gio­ną (1910–1913) fo­to­gra­fi­nė ata­skai­ta, ku­rią su­da­ro 442 pa­ties au­to­riaus ano­tuo­tos fo­to­gra­fi­jos iš įvai­rių tuo­me­tės Mins­ko gu­ber­ni­jos ap­skri­čių.