Skaitmeninės kolekcijos

F19 Jonas Sniadeckis

Jonas Sniadeckis - Vilniaus Universiteto profesorius, astronomas, matematikas, filosofas, pedagogas. 1807–1815 m. – Vilniaus Universiteto rektorius.

Tema

  • cancel Bibliografinės nuorodos

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Vieta

Teisės

F19 Jonas Sniadeckis | Skaitmeninės kolekcijos

Error

Error message

  • Unable to connect to the repository HttpConnectionException: Could not open temporary file at /tmp in /var/www/kolekcijos/sites/all/libraries/tuque/HttpConnection.php:361 Stack trace: #0 /var/www/kolekcijos/sites/all/libraries/tuque/HttpConnection.php(269): CurlConnection->createCookieFile() #1 /var/www/kolekcijos/sites/all/libraries/tuque/RepositoryConnection.php(56): CurlConnection->__construct() #2 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/tuque_wrapper.inc(356): RepositoryConnection->__construct('http://localhos...', 'anonymous', 'anonymous') #3 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/tuque.inc(91): IslandoraRepositoryConnection->__construct('http://localhos...', 'anonymous', 'anonymous') #4 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/islandora.module(1214): IslandoraTuque->__construct(Object(stdClass), 'http://localhos...') #5 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/islandora.module(1246): islandora_get_tuque_connection() #6 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora_entity_bridge/lib/IslandoraEntityBridgeController.inc(19): islandora_object_load('islandora:f19ja...') #7 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc(281): IslandoraEntityBridgeController->attachLoad(Array, false) #8 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(8089): EntityAPIController->load(Array, Array) #9 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/entity/includes/entity.wrapper.inc(734): entity_load('islandora_entit...', Array) #10 /var/www/kolekcijos/sites/all/themes/collections/template.php(41): EntityDrupalWrapper->value() #11 /var/www/kolekcijos/includes/theme.inc(1125): collections_preprocess_node(Array, 'node') #12 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6120): theme('node', Array) #13 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6127): drupal_render(Array) #14 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6127): drupal_render(Array) #15 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6127): drupal_render(Array) #16 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6221): drupal_render(Array) #17 /var/www/kolekcijos/sites/all/themes/collections/page--islandora-solr-content-type.tpl.php(115): render(Array) #18 /var/www/kolekcijos/includes/theme.inc(1526): include('/var/www/kolekc...') #19 /var/www/kolekcijos/includes/theme.inc(1208): theme_render_template('sites/all/theme...', Array) #20 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6120): theme('page', Array) #21 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(5982): drupal_render(Array) #22 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2775): drupal_render_page(Array) #23 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2648): drupal_deliver_html_page(Array) #24 /var/www/kolekcijos/includes/menu.inc(542): drupal_deliver_page(Array, '') #25 /var/www/kolekcijos/index.php(21): menu_execute_active_handler() #26 {main} Next RepositoryException: Could not open temporary file at /tmp in /var/www/kolekcijos/sites/all/libraries/tuque/RepositoryConnection.php:59 Stack trace: #0 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/tuque_wrapper.inc(356): RepositoryConnection->__construct('http://localhos...', 'anonymous', 'anonymous') #1 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/tuque.inc(91): IslandoraRepositoryConnection->__construct('http://localhos...', 'anonymous', 'anonymous') #2 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/islandora.module(1214): IslandoraTuque->__construct(Object(stdClass), 'http://localhos...') #3 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/islandora.module(1246): islandora_get_tuque_connection() #4 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora_entity_bridge/lib/IslandoraEntityBridgeController.inc(19): islandora_object_load('islandora:f19ja...') #5 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc(281): IslandoraEntityBridgeController->attachLoad(Array, false) #6 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(8089): EntityAPIController->load(Array, Array) #7 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/entity/includes/entity.wrapper.inc(734): entity_load('islandora_entit...', Array) #8 /var/www/kolekcijos/sites/all/themes/collections/template.php(41): EntityDrupalWrapper->value() #9 /var/www/kolekcijos/includes/theme.inc(1125): collections_preprocess_node(Array, 'node') #10 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6120): theme('node', Array) #11 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6127): drupal_render(Array) #12 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6127): drupal_render(Array) #13 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6127): drupal_render(Array) #14 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6221): drupal_render(Array) #15 /var/www/kolekcijos/sites/all/themes/collections/page--islandora-solr-content-type.tpl.php(115): render(Array) #16 /var/www/kolekcijos/includes/theme.inc(1526): include('/var/www/kolekc...') #17 /var/www/kolekcijos/includes/theme.inc(1208): theme_render_template('sites/all/theme...', Array) #18 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(6120): theme('page', Array) #19 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(5982): drupal_render(Array) #20 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2775): drupal_render_page(Array) #21 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2648): drupal_deliver_html_page(Array) #22 /var/www/kolekcijos/includes/menu.inc(542): drupal_deliver_page(Array, '') #23 /var/www/kolekcijos/index.php(21): menu_execute_active_handler() #24 {main}
  • Islandora requires the Tuque Fedora API. Please install in /sites/all/libraries/tuque before continuing. See the Islandora documentation.
  • Unable to connect to the repository HttpConnectionException: Could not open temporary file at /tmp in /var/www/kolekcijos/sites/all/libraries/tuque/HttpConnection.php:361 Stack trace: #0 /var/www/kolekcijos/sites/all/libraries/tuque/HttpConnection.php(269): CurlConnection->createCookieFile() #1 /var/www/kolekcijos/sites/all/libraries/tuque/RepositoryConnection.php(56): CurlConnection->__construct() #2 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/tuque_wrapper.inc(356): RepositoryConnection->__construct('http://localhos...', 'anonymous', 'anonymous') #3 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/tuque.inc(91): IslandoraRepositoryConnection->__construct('http://localhos...', 'anonymous', 'anonymous') #4 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/islandora.module(1214): IslandoraTuque->__construct(Object(stdClass), 'http://localhos...') #5 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/utilities.inc(704): islandora_get_tuque_connection() #6 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora_pathauto/islandora_pathauto.module(67): islandora_get_content_models() #7 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora_pathauto/islandora_pathauto.module(180): islandora_pathauto_pathauto('settings') #8 /var/www/kolekcijos/includes/batch.inc(284): islandora_pathauto_bulk_batch_process(true, Array) #9 /var/www/kolekcijos/includes/form.inc(4722): _batch_process() #10 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora_pathauto/islandora_pathauto.module(441): batch_process() #11 /var/www/kolekcijos/includes/module.inc(934): islandora_pathauto_cron() #12 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(5484): module_invoke('islandora_patha...', 'cron') #13 /var/www/kolekcijos/modules/system/system.module(3568): drupal_cron_run() #14 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2807): system_run_automated_cron() #15 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2779): drupal_page_footer() #16 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2648): drupal_deliver_html_page(Array) #17 /var/www/kolekcijos/includes/menu.inc(542): drupal_deliver_page(Array, '') #18 /var/www/kolekcijos/index.php(21): menu_execute_active_handler() #19 {main} Next RepositoryException: Could not open temporary file at /tmp in /var/www/kolekcijos/sites/all/libraries/tuque/RepositoryConnection.php:59 Stack trace: #0 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/tuque_wrapper.inc(356): RepositoryConnection->__construct('http://localhos...', 'anonymous', 'anonymous') #1 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/tuque.inc(91): IslandoraRepositoryConnection->__construct('http://localhos...', 'anonymous', 'anonymous') #2 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/islandora.module(1214): IslandoraTuque->__construct(Object(stdClass), 'http://localhos...') #3 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora/includes/utilities.inc(704): islandora_get_tuque_connection() #4 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora_pathauto/islandora_pathauto.module(67): islandora_get_content_models() #5 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora_pathauto/islandora_pathauto.module(180): islandora_pathauto_pathauto('settings') #6 /var/www/kolekcijos/includes/batch.inc(284): islandora_pathauto_bulk_batch_process(true, Array) #7 /var/www/kolekcijos/includes/form.inc(4722): _batch_process() #8 /var/www/kolekcijos/sites/all/modules/islandora_pathauto/islandora_pathauto.module(441): batch_process() #9 /var/www/kolekcijos/includes/module.inc(934): islandora_pathauto_cron() #10 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(5484): module_invoke('islandora_patha...', 'cron') #11 /var/www/kolekcijos/modules/system/system.module(3568): drupal_cron_run() #12 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2807): system_run_automated_cron() #13 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2779): drupal_page_footer() #14 /var/www/kolekcijos/includes/common.inc(2648): drupal_deliver_html_page(Array) #15 /var/www/kolekcijos/includes/menu.inc(542): drupal_deliver_page(Array, '') #16 /var/www/kolekcijos/index.php(21): menu_execute_active_handler() #17 {main}
The website encountered an unexpected error. Please try again later.