Digital Collections

„Ego Florentinus Gregorius Jaskieldosa Janowski Parochus Ecclesiae Parochialis Żyżmorensis...“

- %