Digital Collections

„Władysław czetwerty božju milostiu korol Polski...". [Šaukimas į LDK vyr. tribunolo teismą]

- %