Skaitmeninės kolekcijos

„Wiadomość okazuiąca Ilość Wypłaconych Długow przez Alexandra, Oyca, i Teodora, Syna, Hrabiow Pocieiow..."

- %