Skaitmeninės kolekcijos

„August wtory zbożey łaski krol Polski, Wielki xiąże Litewski... . Oznaymuie my tym listem przywileiem..."

- %