Digital Collections

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  „ Plan Géomètral d'une maison avec grande écurie et jardin contigua..."
  Shelfmark
  F23-141
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Mappa Poletką Dyrżańskiey od Oleniszek podzielonego na trzy Działy. Każdy Dział na 6 Sznurkow Liniami równo=odległemi ..."
  Shelfmark
  F23-5
  Date
  1823
  View object
 • Title
  Neišaiškintos vietovės geometrinis planas
  Shelfmark
  F23-149
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Plan der Schlacht von Inkerman aut 04/05 Now. 1854 "
  Shelfmark
  F23-201
  Date
  po 1854
  View object
 • Title
  „ Takowy plan Granicy między Wsią Sarayściem JXX Domienikanow Miłaszunskich a maiętnością Dowmontyszkami WW Meierow przez Sąd podkomorski uczyniony a p. XX Domienikanow Zaskarzoney, iako zgodny z mappą Exdywizorską ..."
  Shelfmark
  F23-4
  Date
  XIX a. pirma pusė
  View object
 • Title
  „ Mappa Wiosek Pomusia y Markuncow seu Piegan y Zugmuntow "
  Shelfmark
  F23-29
  Date
  XIX a. pr
  View object
 • Title
  „ План Кафедральной площади г. Гедимина Пушк. Берн. парка "
  Creator
  Янушевич, С.
  Shelfmark
  F23-189
  Date
  1903 03 04
  View object
 • Title
  „ KARTA Pozostałych w Cesarstwie Rossyiskiem Franciszkańskiego Zakonu wsystkich oprócz Międzyrzecza Klasztorów położenie OKAZUIĄCA "
  Shelfmark
  F23-63
  Date
  1832
  View object
 • Title
  Maskvos miesto planas
  Shelfmark
  F23-211
  Date
  po 1795
  View object
 • Title
  „ Mappa praktyczna zrysowana przez Kaietana Woydzbuna Ucznia Klassy IIIciey..."
  Creator
  Woydzbun, Kaietan
  Shelfmark
  F23-143
  Date
  1821
  View object
 • Title
  „ Mapa gruntu oromego podzielonego na Morgi w Polepiu zawieraiąca w sobie zaniechawszy liczbę pręcików 92° 43'. to iest Morgow 30 ..."
  Shelfmark
  F23-26
  Date
  1792
  View object
 • Title
  „ Mappa Miasta Uszacza z przyległościami..."
  Shelfmark
  F23-110
  Date
  1792 07 16
  View object
 • Title
  „ Mapa Prowincyi Litewskiey, Zakonu Kaznodzieyskiego..."
  Creator
  Szukiewicz
  Shelfmark
  F23-61
  Date
  XVIII a. pab.-XIX a. pr
  View object
 • Title
  Neišaiškintos vietovės planas
  Shelfmark
  F23-150
  Date
  XVIII a
  View object
 • Title
  „ Carta copiata sedelmente da quella dipinta nella III a. Loggia dol museo Vaticano sotto u Ponty di IV e vid plute sotto il Ponty di Gregrorio XIII l anno 1583 de Britli Glanesa Suglie "
  Shelfmark
  F23-207
  Date
  1857
  View object
 • Title
  [Tolminovo kaimo žemių ribų geometrinis planas]
  Shelfmark
  F23-86
  Date
  XIX a. pr
  View object
 • Title
  „ MAPPA Wsi Podalesia między Rzeką Wilią, rzeczką Olosą, Goscincem i Lasem Skarbowym ..."
  Shelfmark
  F23-27
  Date
  1824
  View object
 • Title
  „ Выкопировка съ Проэктъ-плана для устройства города Тельше съ показанiемъ места, на Коемъ должна быть построена Православная Церковь "
  Shelfmark
  F23-43
  Date
  1844 11 07
  View object
 • Title
  [ Ziemia Nurska ]
  Shelfmark
  F23-136
  Date
  XVIII-XIX a
  View object
 • Title
  „ MAPPA Wsi Minwidziow, Dworellow i Osad Kolniańskich Dobr dziedzicznych J. O. X. Franciszka SAPIEHY Taynego Sawietnika JJM ..."
  Creator
  Kiersnowski, A.
  Shelfmark
  F23-15
  Date
  1801
  View object
 • Title
  „ Delineacyia odebranych Gruntow przez Kurlandiją od Szkud "
  Shelfmark
  F23-9
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  [Ukropiškių dvaro pastatų ir žemių geometrinis planas]
  Shelfmark
  F23-84
  Date
  XIX a. I pusė
  View object
 • Title
  „ Mappa Placu XX. Ber[n]ar[d]yn[ow]: Wilen[skich]: wyrażaiąca Łąki leżące w puszczy Rudnickiey; Pole z lasem do tych ie łąk przyłączonego, ograniczenie tych łą[k] iest następuiące: od wschody y poludnia graniczy Rzeka Merecz ..."
  Creator
  [Noreyko], Gabriel
  Shelfmark
  F23-56
  Date
  1800
  View object
 • Title
  [Pociūnų palivarko ir jam priklausančio Jokūbonių kaimo žemių ribų aprašymas]
  Creator
  Szemega, Andrzey
  Shelfmark
  F23-25
  Date
  orig. 1789
  View object
 • Title
  „ MAPPA Gruntów Tartackich, między Puszczą Hrabstwa Myszskiego położenie maiących, Dóbr JWo Józefa Hrabi Niesiołowskiego Woiewody Nowogródzkiego Orderow Polskich Kawalera..."
  Shelfmark
  F23-83
  Date
  1805 06 23
  View object
 • Title
  „ Mappa Częsci Miasta Brzescia z gruntami przyległemi wymierzona przez Uczniow Klassy 4tey a zrysowana przez Józefa Kolędowskiego Ucznia teyze klassy..."
  Creator
  Kolędowski, Józef
  Shelfmark
  F23-65
  Date
  1802 06 20
  View object
 • Title
  „ Gruntze mit der Feld Mark Olsanka..."
  Shelfmark
  F23-142
  Date
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  View object
 • Title
  Neišaiškintos vietovės geometrinis planas
  Shelfmark
  F23-148
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Plan wsi Antonowa przyległy Miasteczku Wołyncom, zdjęty przez Uczniow czterech klass wyzszych Gimnazium Zabialskiego..."
  Creator
  Fiedorowicz, Konstanty
  Shelfmark
  F23-106
  Date
  1838 05 15
  View object
 • Title
  „ Планъ части города Ковна "
  Shelfmark
  F23-8
  Date
  1843
  View object
 • Title
  „ MAPPA Maiątku Podbrzezia w Parafij Podbrzeskiey w Gubernij i w Powiecie Wileńskim połoźonego, z Wyiasnieniem obrębu Fundu Wśiow Hauryliszek i Mitkuszek, oraz zasankami i Lasu Zielonego - a od Dziedzictwa WWa Antoniego Granicznego Jana Ziemskiego byłych Sędziow Pttu Wilenskiego Ciechanowieckich przynaleźnego - po zregolowaniu Zmian Dwornych zakazaniem pozycji, na rozpołoźenie budowle, po z dięciu ziemneij dystynkcji z Mappy Sądu Exdiwizorskiego..."
  Creator
  Stankiewcz, Nikodem
  Shelfmark
  F23-22
  Date
  1832 07 10
  View object
 • Title
  „ Tu plan na Ogrod i Rozne Wiosek mappy z opisaniem Włoscian, oraz Poweszechne Popore mappy czyli Ogólne "
  Shelfmark
  F23-30
  Date
  XVIII a. II pusė
  View object
 • Title
  [Rospundos upės baseine esančių žemių planas]
  Shelfmark
  F23-129
  Date
  1527-1528
  View object
 • Title
  [Planas sklypo, esančio Vilniuje, Trakų gatvėje, kuris ribojasi su Evangelikų reformatų ir Šumsko dominikonų valdomis]
  Shelfmark
  F23-160
  Date
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  View object
 • Title
  „ Mappa Zawierająca Łąki XX Bernardynow Wileńskich leżące w Pusczy Rudnickiey z ograniczeniem tychże łąk od Wschodu y Północy Rzeką Merecz, od Południa y Zachodu Pusczą Rudnicką..."
  Creator
  Rąkiewicz, Franciszek
  Shelfmark
  F23-59
  Date
  1800 10 25
  View object

Pages